Služby

Realitná spoločnosť AVAREAL s.r.o. sa zaoberá sprostredkovaním kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby. Našou prioritou je poskytovanie kvalitných sprostredkovateľských služieb pre klientov a zabezpečovanie komplexného právneho servisu na vysokej úrovni.

Náš prístup je spoľahlivý, flexibilný a najmä zodpovedný.

Garantujeme Vám, že všetky zmluvy budú pripravené na profesionálnej úrovni a budú spĺňať všetky zákonné a právne náležitosti, ktoré presne stanovujú práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán.

Dôvera a spokojnosť klientov je pre nás najdôležitejšia.

Zaisťujeme pre klientov konzultácie v oblasti vývoja súčasného realitného trhu.  Hlavnou myšlienkou je poskytovať našim klientom kvalitné a profesionálne služby spojené s výberom nehnuteľností.

Zaviazali sme sa dodržiavať ETICKÝ KÓDEX spoločnosti  AVAREAL s.r.o., ktorý predstavuje súhrn základných hodnôt, princípov a pravidiel správania realitného makléra pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

Do našej ponuky zásadne zaraďujeme nehnuteľnosti až po obhliadke našimi realitnými maklérmi, po dohodnutí obchodných podmienok s predávajúcim a najmä po dôkladnom preverení predávanej nehnuteľnosti.

CENNÍK REALITNÝCH SLUŽIEB
 

Ak sa sprostredkovateľ s klientom písomne nedohodnú na inom, platí tento cenník realitných služieb:

ÚKON:

NÁKLAD:

BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti

50 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

     

Inzerovanie nehnuteľnosti

3,50 € / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti

     

Obhliadky

150 € / mesačne

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

     

Osobná asistencia

 

 50 € / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 50 € / za každú začatú polhodinu.

     

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabilné »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
  2. paušálnej sumy 30 € ako náhradu za strávený čas a
  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 10 km.

 V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

 Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 50 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 1,10 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

     

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

 250 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie

     

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

350 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

     

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

250 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátske


UPOZORNENIE !

Výška sprostredkovateľskej odmeny a náhrada nákladov za realitné služby sa stanovuje výlučne dohodou medzi realitným sprostredkovateľom a jeho klientom. Kódex ani Cenník realitných služieb nemá charakter záväzného predpisu, ktorý by mal či už priamo alebo nepriamo určovať ceny služieb.  Kódex a Cenník realitných služieb sa stávajú pre realitného sprostredkovateľa a klienta záväznými len vtedy, ak obaja prejavia zámer sa nimi riadiť. Akékoľvek dohody medzi klientom a sprostredkovateľom majú prednosť pred ustanoveniami kódexu a cenníka realitných služieb.

reklama