ETICKÝ KÓDEX AVAREAL

 

 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL koná pri svojej činnosti vždy s odbornou starostlivosťou, čestne v súlade s dobrými mravmi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
   
 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL svojim konaním nepoškodí oprávnené záujmy a práva klienta, medzi svojimi klientmi nerobí rozdiel z dôvodu rasových, náboženských, národnostných, politických či im podobných.
   
 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL nesmie v rámci svojej činnosti užívať nekalých, klamlivých a agresívnych obchodných praktik.
   
 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL nesmie poskytovať nepravdivé údaje či údaje sami o sebe pravdivé, ale spôsobilé uviesť klienta v omyl vzhľadom k okolnostiam a súvislostiam, a tak donútiť klienta kúpiť/predať predmetnú nehnuteľnosť.
   
 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL nesmie zatajiť klientovi všetky dôležité údaje, ktoré by mu mali s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam daného prípadu byť známe; za opomenutie sa považuje tiež uvedenie dôležitých údajov nezrozumiteľným alebo nejednoznačným spôsobom.
   
 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL nesmie uvádzať ako prednosť svoje ponuky práva, ktorá vyplývajú klientovi priamo zo zákona.
   
 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL nesmie pri svojej činnosti vedome zneužiť nepriaznivú situáciu klienta.
   
 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL nesmie vytvárať dojem, že klient nemôže opustiť jeho priestory – kanceláriu, kde sú ponúkané služby makléra bez uzatvorenia zmluvy.
   
 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL nesmie v rámci svojej činnosti uvádzať pri prezentácií svojich služieb slova „grátis", „zdarma", „bezplatne" alebo slova podobného významu, pokiaľ klient musí za službu vynaložiť akékoľvek náklady, s výnimkou oprávnených nákladov spojených s reakciou na ponuku služieb.
 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL nesmie opakovane ponúkať klientovi nevyžiadané ponuky prostredníctvom telefónu, faxu, elektronickej pošty, alebo iných prostriedkov prenosu na diaľku, s výnimkou vymáhania splatných zmluvných záväzkov spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Realitný maklér spoločnosti AVAREAL je povinný zachovať mlčanlivosť voči tretím osobám o obchodných prípadoch, a to i po ich ukončení.
   
reklama